Regulamin§1
1. W umowie następujące wyrazy mają następujące znaczenia
a) "E-niespodzianka" nazwana dalej E-NP oznacza sklep sprzedaży internetowej
b) "Umowa" oznacza porozumienie między E-NP i Nabywcą w celu dokonania zakupów
c) "Towary" oznacza przedmioty dostarczane przez E-NP i nabywane przez Nabywcę zgodnie ze złożonym zamówieniem
d) "Własność intelektualna" oznacza wszystkie znaki firmowe, zarejestrowane lub niezarejestrowane prawa projektowe, patenty, prawa autorskie, poufne informacje handlowe, bazy danych
e) "Zamówienie" oznacza zlecenie zakupu zawierające szczegóły odnoszące się do rzeczy i umów
f) "Nabywca" oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną dokonującą zakupów od E-N
g) "Strona internetowa" oznacza stronę internetową obsługiwaną przez E-NP dla reklamy i sprzedaży towaru
2. Nabywca składając zamówienie pisemnie czy też ustnie automatycznie zawiera umowę z E-NP jednoznacznie akceptując regulamin oraz cennik usług.
3. Nabywca nie może odstąpić od umowy chyba, że wystosuje odpowiednie pismo do E-NP w formie listu.
4. E-NP może narzucić opłatę z tytuły odstąpienia od umowy przez Nabywcę.
5. Warunki umowy nie przyznają Nabywcy żadnego prawa na używanie bez ograniczeń znaku firmowego E-N
 
§2
1. Dostawa towaru do Nabywcy realizowana jest przez firmę kurierską.
2. Nabywca otrzyma zamówiony towar w terminie od 2 do 7 dni roboczych chyba, że towar dodatkowo był znakowany co może wydłużyć termin od 10 do 12 dni roboczych.
3. W przypadku wydłużenie się terminu o którym mowa w §2 pkt. 2 z przyczyn podanych w §7 pkt. 5 E-NP poinformuje Nabywcę o zaistniałej sytuacji i poda nowy termin dostawy.
 
4. Nabywca ma obowiązek stwierdzić czy towar został naruszony w trakcie odbioru towaru od dostawcy.
5. Towary uszkodzone podczas transportu nie powinny zostać odebrane od dostawcy.
6. W przypadku odbioru uszkodzonej lub zniszczonej przesyłki Nabywca zaakceptował stan towaru i żadne reklamacje nie będą uwzględnione.
7. Nabywca zawiadomi E-NP o braku lub uszkodzeniu rzeczy w ciągu 24 godzin od dostawy i takie zawiadomienie będzie potwierdzone na piśmie przez Nabywcę w ciągu 7 dni od dostawy.
 
§3
1. Zamówione towary pozostają do dyspozycji E-NP do czasu uiszczenia przez Nabywcę całej kwoty uzgodnionej w umowie.
2. Nabywca uznaje, że jest w posiadaniu towarów jedynie jako powiernik E-N, do czasu uiszczenia całej kwoty uzgodnionej w umowie na rzecz E-NP zgodnie z §4 pkt. 2
3. Prawo Nabywcy do posiadania rzeczy ustanie jeżeli zrobi lub pozwoli wykonać czynność która będzie lub może upoważnić E-NP do potraktowania umowy jako odrzuconej z jakiegoś powodu
4. Zamówienia można dokonywać poprzez:
a) strony internetowe sklepu e-niespodzianka.pl - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu
b) telefonicznie - dzwoniąc pod numer 666352771 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18
5. Podczas dokonywania zamówienia Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
6. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Nabywca zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres kontakt@e-niespodzianka.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Nabywca. Nabywca ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, E-NP zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru E-NP zwróci Nabywcy jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Nabywcy fakturę korygującą i odeśle ją na adres Nabywcy. Nabywca po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres E-NP.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z §3 pkt. 6 należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Nabywcy w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez E-NP.
8. §3 pkt. 6 obowiązuje tylko Nabywców indywidualnych.
 
9. Nabywca nie może odwołać zamówienia na towar przygotowany zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu.
10. Zamówienie na towary pozostające na składzie może zostać odwołane tylko za zgodą E-NP. W razie unieważnienia Nabywca będzie zobowiązany ponieść koszty manipulacyjne i administracyjne
 
10. Minimalna ilość danego towaru jaką, może zakupić Nabywca to jedna sztuka.
11. E-NP zastrzega sobie prawo ustanowienia dolnej granicy dla poszczególnych towarów.
 
§4
1. Ceny towarów są cenami brutto.
2. Nabywca ponosi koszty związane z zakupem i dostawą zakupionego towaru.
3. Cena Towaru jest wartością zmienną i zależy od kosztów producenta. Zmiany te będą korygowane przez E-NP na stronie w możliwie krótkim czasie. Jeśli zmiany wystąpią po złożeniu przez Nabywcę zamówienia, E-NP przed realizacją zamówienia powiadomi Nabywcę o zaistniałych zmianach.
 
4. Faktura jest płatna przelewem na konto E-NP w ciągu 7 dni kalendażowych. E-NP może ten termin wydłużyć maksymalnie do 30 dni kalendażowych.
5. Faktura musi wskazywać jak liczony jest termin płatności.
6. Termin płatności może być liczony od daty wystawienia Faktury lub jej otrzymania przez Nabywcę.
7. Każda wysyłka zamówionych rzeczy może zostać fakturowana osobną fakturą płatną na powyższych zasadach.
8. W razie przechowania zamówionego towaru E-NP zastrzega sobie prawo pobierania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu obsługi magazynowania.
9. Ta klauzula nie wpłynie na prawa, które E-NP może mieć do Nabywcy z tytułu nieodebrania przesyłki w umówionym terminie.
10. Jeśli Nabywca nie wnosi opłaty w umówionym terminie, E-NP ma prawo nałożyć na Nabywce odsetki ustawowe. E-NP zastrzega również sobie prawo do zawieszenia dalszych zamówień do czasu wpływu zaległych opłat.
11. Termin płatności jest istotą kontraktu.
12. E-NP zastrzega sobie prawo do zawieszenia części lub całości dostawy do czasu dokonania zaległych opłat Przez Nabywcę.
13. Nabywca nie będzie mógł wstrzymać płatności z powodu otrzymania wadliwego towaru. Zwrot zapłaty nastąpi na drodze wniesienia reklamacji. Reklamacja zostanie uznana po stwierdzeniu, że wada nie była spowodowana przez Nabywcę. W takim przypadku Nabywcy będzie przysługiwać wymiana zakwestionowanego towaru lub zwrot pieniędzy.
14. W przypadku niedopełnienia przez Nabywcę obowiązku wynikającego z §4 pkt. 13 E-NP może nałożyć na Nabywcę dodatkowe koszty manipulacyjne.
15. W przypadku nie terminowych płatności przez Nabywcę E-NP zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek od zaległych opłat za okres od daty zafakturowania do czasu spłaty należności w stawce dziennej wysokości 4% wartości zamówionego towaru.
16. E-NP zamierzając obciążając Nabywcę odsetkami wynikającymi z §4 pkt. 15 powiadomi zainteresowanego stosownym pismem zawierającym.
 
§5
1. Na życzenie E-NP może nanieść na zamawiany przez Nabywcę towar nadruk i/lub grawer wliczając dodatkowe koszty wykonania usługi.
2. E-NP może zaproponować własną szatę graficzną z podaniem kosztów nadruku. Nabywca musi potwierdzić jej akceptację na piśmie.
 
§6
1. Wszelkie informacje na stronie internetowej poza katalogiem towarów, cenami i warunkami kupna - sprzedaży są przeznaczone dla kierownictwa E-NP. Katalog, ceny i warunki umowy są wielkościami zmiennymi. Zmiany w warunkach umowy będą sygnalizowane wcześniejszym komunikatami.
2. E-NP nie wprowadza na swojej stronie linków do stron trzecich związanych z tematyką erotyczną.
3. Strona E-NP będzie okresowo podlegała konserwacji i z tego tytułu E-NP nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności względem Nabywców. Wszelkie znaki towarowe w katalogu, cennik oraz strona internetowa są własnością E-NP.
 
4. E-NP dołoży starań, aby zapewnić optymalną obsługę Nabywcy na stronie internetowej.
5. W przypadkach błędów w działaniu strony uwagi prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta.
6. E-NP zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do strony lub zamknięcia strony na czas serwisu technicznego lub wprowadzania zmian albo nowych usług.
 
7. Nie wyraża się zgody na kopiowanie, powielanie, modyfikacje lub pobieranie strony internetowej w całości lub jej części i szczególnie nic ze strony nie może zostać skopiowane dla użycia w innej publikacji lub rozprowadzone dla jakiegoś celu bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia E-NP.
 
§7
1. Strona internetowa jest oferowana przez E-NP bez jakichkolwiek poręczeń czy gwarancji.
2. Nabywca musi ponieść ryzyko związane z użyciem internetu. E-NP nie będzie odpowiedzialna w treści umowy za powstałe straty, koszty lub wydatki (poza kosztami wynikającymi z umowy) w związku z stratami specjalnymi nabywcy bezpośrednią utratą profitu bezpośrednią stratą w obrocie towarowym, i/lub bezpośrednią stratą dochodu.
3. W przypadku strat poniesionych przez Nabywcę odpowiedzialność finansowa E-NP ograniczy się do wysokości kwoty zakupu określonej w umowie kupna. E-NP nie daje gwarancji i bierze odpowiedzialności za to, że użycie zakupionej rzeczy naruszy prawa strony trzeciej (osób trzecich).
 
4. W przypadku, gdy Nabywca naruszy jakiekolwiek zobowiązanie umowy lub zajdzie wypadek losowy lub zajęcie własności lub majątku Nabywcy lub jeśli Nabywca uczyni dobrowolny układ z wierzycielami, albo stanie się bankrutem, lub jest zgłoszony przeciwko niemu wniosek upadłościowy lub kiedy Nabywca nie płaci długów mając możliwości E-NP zależnie od własnego uznania i bez uszczerbku dla prawa może ogłosić pisemnie częściowe lub całkowite rozwiązanie umowy pomiędzy Nabywcą a E-N, lub zawiadomić pisemnie o wstrzymaniu dalszych dostaw do czasu wyjaśnienia spraw finansowych przez Nabywcę.
 
5. E-NP będzie upoważniona do opóźnienia, odwołania dostawy w przypadkach losowych, niezależnych od E-NP (strajki, działania wojenne, pożary, warunki pogodowe, problemy w procesie produkcji związane z brakiem surowców itp).
6. E-NP nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Nabywcę w wyniku przypadków losowych. W przypadku niewywiązania się z umowy przez E-NP w wyniku czynników losowych, E-NP będzie miało prawo odstąpienia od umowy.
7. W takim przypadku Nabywca zapłaci tylko za towar, który już otrzymał.
 
8. E-NP zobowiązuje się do informowania Nabywcy o wszelkich zmianach dotyczących warunków umowy.
9. Nabywca zobowiązany jest do powiadomienia E-NP o zmianach adresu dostawy lub adresu e-mail.
 
§8
1. Warunki umowy są zgodne z przepisami obowiązującymi na terenie Polski.
 
 
 

Lp.

Nazwa usługi

Cena brutto (zł)

1

Transport


1.1

Transport z magazynu numer 1

18,00

1.2

Transport z magazynu numer 2

20,00

1.3

Transport z magazynu numer 3

20,00

2

Transport - zakupy powyżej 100,00zł


2.1

Transport z magazynu numer 1

15,00

2.2

Transport z magazynu numer 2

18,00

2.3

Transport z magazynu numer 3

18,00

3

Transport - zakupy powyżej 200,00zł


3.1

Transport z magazynu numer 1

5,00

3.2

Transport z magazynu numer 2

8,00

3.3

Transport z magazynu numer 3

8,00

4

Opłaty manipulacyjne


4.1

Zamówienie złożone przez stronę internetową

bezpłatnie

4.2

Zamówienie złożone pocztą elektroniczną

bezpłatnie

4.3

Zamówienie złożone telefonicznie

5,00

4.4

Pierwsze wezwanie do zapłaty - list polecony

20,00

4.5

Każde kolejne wezwanie do zapłaty - list polecony

20,00

4.6

Ostateczne wezwanie do zapłaty - list polecony

40,00

5

Obsługa magazynowa


5.1

Przechowanie towaru za jedną dobę

5,00 za 1kgDziś obchodzimy imieniny:

BazylegoBernardynaKrystyny

Solenizantom życzenia zdrowia,
pomyślności i spełnienia marzeń
składa E-Niespodzianka i poleca

  • podw-jne-lusterko
  • figurka-anio-ka
  • ramka-na-zdj-cia
Sprawdź! Może dobrym prezentem
dla solenizanta okaże się jeden
z powyższych produktów!

polska baza stron

 
Warunki Sprzedaży |  Zwroty |  Polityka prywatności |  Mapa strony |  FAQ |  Linki


Blue Diamond Sp. z o.o.
Z dniem 15-05-2011 dodaliśmy do systemu nowe produkty i niektóre z nich mogą niezawierać zdjęć. Nowe produkty znajdująsię w sekcjach zaznaczonych na niebieski kolor. Życzymy udanych zakupów.
Ilość: 0 Cena: 0.00 PLN